Your Trusworthy
Lifetime Healthcare Companion

โปรโมชั่นและแพคเกจตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

ข้อมูลผู้ทำรายการ


| |

ต่อไป

Health Package

  

กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการ

รวมรายการตรวจสุขภาพที่ท่านเลือก

  
ยอดรายการรวม ฿ 0
ค่าแพทย์ตรวจและปรึกษา ฿ 0
Blood Collection Fee ฿ 0
ค่าบริการโรงพยาบาล ฿ 0
ยอดชำระ ฿ 0

ข้อมูลติดต่อ


    
  1. ทุกรายการข้างต้น ขอสงวนสิทธิสำหรับผู้เข้ารับบริการ 1 ท่านต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น
  2. เมื่อท่านกด"ชำระเงิน"แล้วจะไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขรายการได้
  3. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจและขอคืนเงินได้
    
ชำระเงินผ่าน